Tom handlekurv

Retur / Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Retur / Salgs- og leveringsvilkår

RETUR AV BRUKTE / KASSERTE VARER


Sodvin tar i mot brukte/kasserte varer som tidligere er kjøpt fra Sodvin. Varer vil bli demontert, kildesorteres og sendt til forsvarlig gjenvinning.

Retur av kasserte varer kan gjøres ved våre avdelingskontorer i Sarpsborg, Oslo og Kyrksæterøra.
Se leveringspunkter


 

SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR


ANVENDELSE
Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Sodvin så fremt ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. En slik særskilt skriftlig avtale er ikke gyldig uten at den er undertegnet av adm. dir. eller direktør bedriftsmarked.

KUNDER
Sodvin selger kun til forhåndsgodkjente kunder. Kreditgodkjennelse vil gjøres av nye kunder.

PRISER
Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva, frakt m.m.

BESTILLING
Bestilling kan gjøres via nettbutikken.
Fraktkostnader belastes til netto fraktkostnad.
Eventuelle endringer eller kanselleringer skal skje skriftlig og må godkjennes av Sodvin. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden.

LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Varene leveres ex works fra Sodvin distributørers lager. Alle leveranser skjer via det/de faste transportselskaper som Sodvins distributører har avtale med. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen når varene er overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

Varene tilgjengelig i netthandelen er publisert fra flere ulike leverandører. Dette medfører at enkelte kundebestillinger vil utløse frakt fra flere leverandøren, en kostnaden som videreføres til kunden. Sodvin vil så langt man har mulighet påse at varer hentes fra så få leverandører som mulig, forutsatt lagerstatus og at dette blir prisgunstig for kunden.

SALGSPANT
Sodvin har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

GARANTI
Sodvin garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Sodvins leverandører, minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpslovens § 32.

MANGLER
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Sodvin ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen 5 virkedager etter varemottak.
Når Sodvin foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

REKLAMASJON
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Sodvin. Ved eventuell retur plikter kunden å følge Sodvin særskilte returbetingelser. Det understrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.
Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

RETUR
Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, men som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 25% av varens pris på returdagen. Varer som ikke lagerføres av Sodvin tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke skriftlig er avtalt. Ved retur uten returnummer beregnes et gebyr på kr. 75,-

BETALING
Betalingsbetingelser er kontant pr. oppkrav hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Kredittavtale må godkjennes før levering effektueres på kreditt. Standard kredittid er netto pr. 10 dager. Ved for sen betaling belastes 1,5 % morarente pr. påbegynt måned. I tillegg påløper purregebyr med kr. 50 pr. purring. Ved oppkravsforsendelser forbeholder Sodvin seg retten til å øke oppkravsbeløpet for å dekke inn eventuelle forfalte fordringer.

PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Sodvin erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.
Andre følgeskader erstattes ikke.

FORCE MAJEUR
Er Sodvin forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sodvin fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sarpsborg tingrett som verneting.
Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.